خب این ماه مرداد گرم و سوزان هم سپری شد و کم کم به ماه باز شدن مدرسه ها نزدیک می شویم.

از خوبیای مرداد میشه به انجیرپزون و ترشی پزون اشاره کرد. آلوچه های جنگلی هم رسیدن .

مشاهده بفرمایید


آلوچه جنگلی


آلوچه


و سپس اینگونه تبدیل به لواشک شدند 😍


لواشکامون


کاملا هم بهداشتی :دی زیر نور آفتاب مردادی که تو عکس رفته پشت کوه های اطراف.

البته اینا فقط مصارف خونگی داشت هفته قبل ولی الان مشتری هم پیدا کرد و نصفش فروش رفت .

خلاصه جاتون خالی . هنوزم کلی لواشک تو یخچال و فریزر کشف نشده باقی مانده است که البته بیشترشون پریروز بسته بندی شد 😔😬😐


+ پیگیر کارهای سربازی ام. این نیز بگذرد.