خب این هفته،هفته ی میوه چینی بود با انواع و اقسام موقعیت ها من جمله آویزون شدن و بالا رفتن و چیدن و انداختن میوه ها روبرو بودیم . مثال این صحنه ها 


میوهکول


و خب میوه های حاصله عبارت بودند از نارنگی و پرتقال که در تصویر زیر مشاهده میفرمایید


پرتقال


درختای دیگه ای هم هست ولی فصل میوه دهیشون نیست.و تعداد درختای نارنگی و پرتقال هم بسیار.

+

ازین بحث که بگذریم یه هفته ی دیگه از عمرم گذشت و کار خاصی انجام ندادم یعنی تفاوت خاصی با هفته قبلش نداشت.دیروز فهمیدم یکی از چشام ضعیف شده شاید بخاطر تماشای زیاد مانیتوره . شاید هفته بعد برم دکتر شاید 😅 تا نوشته ی بعدی بدرود